Waldemar Gos „Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw”

oklO książce

Książka jest szczególnie przydatna dla praktyków sporządzających sprawozdania finansowe, uczestników szkoleń oraz kursów dotyczących finansów, rachunkowości i księgowości. W jasny i przejrzysty sposób przedstawione są w niej zasady tworzenia elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia ze zmian kapitału (funduszu) własnego.

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw to kompendium praktycznej wiedzy, dotyczące: interpretacji typowych i nietypowych pozycji sprawozdania finansowego,
wyceny aktywów i pasywów, z wyszczególnieniem zasady ostrożności,
sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym,
sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, interpretacji i zasad sporządzania zestawienia ze zmian kapitału własnego, zasad zestawiania dodatkowych informacji i objaśnień,
zasad badania sprawozdania finansowego, regulacji podatkowych, w szczególności z zakresu podatku dochodowego, zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a zwłaszcza tych, które dotyczą nieprecyzyjności w polskim prawie bilansowym.
Każdy rozdział książki zawiera wiele konkretnych zadań wraz z rozwiązaniami ułatwiających w praktyce wykorzystywanie wiedzy związanej ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Informacje o autorze

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, zarządzania biznesem i nieruchomościami, a także na studiach MBA. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej przygotowuje plany kont, opracowuje instrukcje kosztowe, określa zasady kalkulacji kosztów i stosowania rachunkowości; opracował m.in. zasady budżetowania kosztów dla takich podmiotów, jak Bumar – Hydroma Szczecin, CPN oddział Szczecin, Szczecińska Wytwórnia Wódek, Augusto